Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm 1
  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm 1
  • Nhà thầu chính: VNECO
  • Ngày bắt đầu dự án: 2017
  • Ngày hoàn thành dự án: 2019

Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm 1

Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ : Máy cắt 110kV , Dao Cách Ly (DS) , Biến điện áp (TU), Biến Dòng Điện (TI) Chống sét van ( LA).