ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Điều lệ Tổng công ty Xây dựng điện Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/7/2021.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÁC CÔNG TY CON NIÊM YẾT